حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 12 شوال 1445 Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 4531 تعداد نوشته های امروز : 4 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 0×
افزایش 3 ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﺎدرات زرﺷﮏ کشور تا پایان ﺳﺎل آینده
27 شهریور 1400 - 23:00
شناسه : 9082
9
مهندس ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮي، رﺋﯿﺲ هیأت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ضمن بیان خبر فوق در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زرﺷﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ اﯾﺮان اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 15 ﻫﺰار ﮐﺸﺎورز در این استان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. وی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ ﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺣﺪود 120 ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه‌ﺧﻮري از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﺪود 20 ﻫﺰار ﺗﻦ زرﺷﮏ ﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. (از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻫﺮ 5 ﮐﯿﻠﻮ زرﺷﮏ ﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم زرﺷﮏ ﺧﺸﮏ ﭘﻔﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‌آﯾﺪ) وی ﺳﻬﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود 95 درﺻﺪ زرﺷﮏ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود: ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ‌ﺑﺮ 94 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ارسال توسط : منبع : پات
پ
پ

ﺑﻪ ﮔﺰارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، مهندس سیدمحمد موسوی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ: آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ زرﺷﮏ ﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺣﺪود 71 ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺮآوری، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ زرﺷﮏ ﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻔﮑﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪود 395 ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود: ﺗﻌﺪاد 41 ﺑﺎرﮔﺎه دارای ﻣﺠﻮز و به‌طور ﺗﺨﺼﺼﯽ، وﯾﮋه زرﺷﮏ ﺧﺸﮏ‌ﮐﻨﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوهﺑﺮ آن ﺑﺨﺸﯽ از زرﺷﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد. در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ زرﺷﮏ، ﺗﻌﺪاد 6 واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪنی‌ها، ﻟﻮاﺷﮏ، ﻣﺮﺑﺎ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه زرﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 23 واﺣﺪ زرﺷﮏ ﭘﺎکﮐﻨﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی زرﺷﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 9 ﻫﺰار ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ 4 واﺣﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

مهندس ﻣﻮﺳﻮی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎه‌های ﻓﺮآوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻓﺰون زرﺷﮏ اﺳﺘﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد 3 واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺪفﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و درﺻﺪد تأﻣﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه زرﺷﮏ ﭘﺎکﮐﻨﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺎه‌ها و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی زرﺷﮏ ﭘﺎکﮐﻨﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان است و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزار زرﺷﮏ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد: ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف زرﺷﮏ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زرﺷﮏ و زﻋﻔﺮان را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

مهندس موسوی ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ، زرﺷﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر را هم ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه زرﺷﮏ در ﺳﺎل 1397 ﺣﺪود 25 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺣﺪود 90 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد. در حال حاضر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ واکسیناﺳﯿﻮن در ﮐﺸﻮر، اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎلﺟﺎری و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.

وی آﻏﺎز ﺑﺮداﺷﺖ زرﺷﮏ را از 5 ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﭘﺎﯾﺎن آن را آﺑﺎنﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود: ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ زرﺷﮏ ﭘﻔﮑﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﯿﻦ 52 ﻫﺰار اﻟﯽ 60 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺴﺖ. بنابراین ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود زرﺷﮏ ﺗﺎزه در ﺑﺎزار اﻧﺪﯾﺸﺪه ﺷﻮد.

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی اﻋﻼم ﮐﺮد: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ تشکل‌ها و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪکنندﮔﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﻮد.

مهندس ﻣﻮﺳﻮی در بخش پایانی سخنان خود اﻓﺰود: ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زرﺷﮏ، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ، آﻟﻤﺎن، آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ هم ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات زرﺷﮏ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده و در ﺳﺎل 1399 در ﺣﺪود 250 ﺗﻦ زرﺷﮏ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات زرﺷﮏ در ﺳﺎل آینده ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.